คณะกรรมการสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน
(พ.ศ.๒๕๕๗ - ๘)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.

คณะกรรมการบริหาร สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
วาระ พ.ศ.๒๕๕๗-๘


๑.ม.ร.ว.จักรรถ  จิตรพงศ์
ประธานที่ปรึกษาฯ
๒.นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์
อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓.ดร.สิริชัยชาญ  ฟักจำรูญ
อดีตอธิบดีกรมศิลปากร
๔.อาจารย์สมบัติ  แก้วสุจริต
ประธานประกอบพิธีไหว้ครู โขน-ดนตรี-นาฏศิลป์
.นายปรีชา  กันธิยะ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๖.นายชาย
นครชัย
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
.นายสหวัฒน์  แน่นหนา
อดีต
อธิบดีกรมศิลปากร
๘.คุณปัจฉิมา  ธนสันติ
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
๙.ดร.อุดมศักดิ์  ศักดิ์มั่นวงศ์
ประธานองค์การวัฒนธรรมพื้นบ้านโลก
๑๐.นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท มติชนจำกัด (มหาชน)
๑๑.ดร.จรัล  ทองเกษม
อดีตข้าราชการ สวช.
๑๒.ดร.กรรณิการ์  สัจกุล
นักดนตรีไทยวงบ้านปลายเนิน
๑๓.พล.ร.ท.สุริยะ  สหนาวิน
ผู้เชี่ยวชาญโขนธรรมศาสตร์
๑๔.อาจารย์ปี๊ป  คงลายทอง
หัวหน้ากลุ่มดนตรีไทย สำนักการสังคีต
กรมศิลปากร,นักดนตรีไทยวงบ้านปลายเนิน
๑๕.นพ.จรินทร์  ศรีระอัมพุช
Webmaster,
ฝ่ายสารสนเทศ
๑๖.ม.ล.ปราลี  ประสมทรัพย์
นักจัดรายการ,ผู้ดำเนินรายการ
เพลงไทยสากล(สุนทราภรณ์)
๑๗.คุณจารุลินทร์  มุสิกะพงศ์
นักจัดรายการ,ผู้ดำเนินรายการ
เพลงไทยสากล(สุนทราภรณ์)
๑๘.อาจารย์อาทร  ธนวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยร.ร.เทพศิรินทร์ฯ
๑๙.นายวรกัลป์  ลิ้มเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยสถาบันเทคโนฯ
ลาดกระบัง
๒๐.นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ 
 

 
ายปรารพ เหล่าวานิช คุณเทพินทร์  ศรีระอัมพุช นายวรวินัย  หิรัญมาศ
นายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ ๑ อุปนายกสมาคมฯ ๒
 โทร.๐๙๐-๔๔๓๓๖๖๐ โทร.๐๘๙-๑๑๖๐๒๒๙ โทร.๐๘๑-๖๘๔๐๐๒๑
 
พล.ร.ท.สุริยะ สหนาวิน ม.ล.ทวีปัญญา  เกษมสันต์ นายราเมศ  ลิ่มสกุล
อุปนายกสมาคมฯ ๓  เลขานุการสมาคมฯ ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ   
โทร.๐๘๖-๕๓๘๘๘๕๗ โทร.๐๘๑-๓๑๑๓๘๙๕  โทร.๐๘๑-๘๐๕๗๑๑๙
 
คุณดวงแข  ชำนาญเมือง คุณรัตนาภรณ์  ตันเจริญผล คุณสาลี่  ใจตรง
นายทะเบียน การแสดงและผู้ช่วยเหรัญญิกฯ  เหรัญญิกฯ
  โทร.๐๒-๕๒๖๐๘๒๕ โทร.๐๘๔-๐๑๕๗๗๑๔   โทร.๐๘๑-๗๕๒๖๗๙๖
นายวิโรจน์  ใจอารีรอบ คุณอรพินทร์  เมฆมหรรณพ์ คุณสุนิตรา  ปล่ำปลิว
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  วางแผนพัฒนาและประเมินผล ปฏิคม
โทร.๐๘๙-๙๖๙๑๖๖๓ โทร.๐๘๙-๙๙๓๒๘๔๖ โทร.๐๘๑-๘๐๖๙๑๔๐  
คุณฉัตรระวี  ศิริพันธุ์ นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี นายคมสันฐ  หัวเมืองลาด
ปฏิคม วิชาการ(ดนตรีไทย-พื้นเมือง) วิชาการ(โขน-นาฏศิลป์ไทย)
โทร.๐๘๙-๔๙๕๔๙๕๒  โทร.๐๘๑-๘๓๒๙๓๗๙ โทร.๐๘๑-๘๑๐๔๕๔๘

ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
สยาม-ไทย เพื่อเยาวชนสืบไป

  

นายกัญจนปกรณ์  แสดงหาญ นายสุวิทย์   มิ่งมล นายอาวุฒิ  พิชเยนทรโยธิน
ประชาสัมพันธ์ โฆษกพิธีกร ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน กรรมการกลาง
โทร.๐๘๔-๖๓๗๘๙๙๙  โทร.๐๘๑-๔๒๔๒๔๔๓ โทร.๐๘๑-๙๑๕๔๓๗๓
คุณอารีวรรณ  คำทอง คุณเตือนใจ  อ่อนดา นายสุรชัย  สลามเต๊ะ
กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง
โทร.๐๘๗-๓๑๕๕๗๗๐ โทร.๐๘๑-๘๔๒๒๕๔๑ โทร.๐๘๑-๙๘๔๔๒๗๑

เจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ
: คุณพัชรวลัย  จิรพัชรไพศาล
  โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,โทร./โทรสาร ๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
 
staff@aayoncc.org
Webmaster:  นพ.จรินทร์  ศรีระอัมพุช  โทร. 038- 540054 
Back              Next 
 

 

 

 

#.......  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ).... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔....... #

 Updated since 28/06/2557