คณะกรรมการสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน
(พ.ศ.๒๕๕๙-๖๐)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คณะที่ปรึกษา
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
คณะกรรมการบริหาร สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
วาระ พ.ศ.๒๕๕๙-๖๐


๑.ม.ร.ว.จักรรถ  จิตรพงศ์
ประธานที่ปรึกษาฯ

ม.ล.ทวีปัญญา เกษมสันต์ คุณเทพินทร์  ศรีระอัมพุช นายวรวินัย  หิรัญมาศ นายวิโรจน์  ใจอารีรอบ
นายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ ๑ อุปนายกสมาคมฯ ๒  อุปนายกสมาคมฯ ๓
 โทร.๐๘๑-๓๑๑๓๘๙๕ โทร.๐๘๙-๑๑๖๐๒๒๙ โทร.๐๘๑-๖๘๔๐๐๒๑ โทร.๐๘๙-๙๖๙๑๖๖๓
คุณดวงแข  ชำนาญเมือง คุณอรพินทร์  เมฆมหรรณพ์ คุณสุนิตรา  ปล่ำปลิว .อ.(พิเศษ) ประชุม ชัยจิตร์สกุล
นายทะเบียน ประสานงานธนาคาร,ช่วยการแสดง ปฏิคม  วิชาการ(ดนตรีไทย-พื้นเมือง)
โทร.๐๒-๕๒๖๐๘๒๕  โทร.๐๘๙-๙๙๓๒๘๔๖ โทร.๐๘๑-๘๐๖๙๑๔๐ โทร.๐๘๕-๘๒๙๔๔๕๕
 ดร.สุรัตน์  จงดา นายกัญจนปกรณ์  แสดงหาญ นายสุวิทย์   มิ่งมล  คุณฉัตรระวี  ศิริพันธุ์
วิชาการ(นาฏศิลป์ไทย-พื้นบ้าน) ประชาสัมพันธ์ โฆษกพิธีกร ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์
 โทร.๐๘๑-๘๑๔๐๓๗๒ โทร.๐๘๔-๖๓๗๘๙๙๙ โทร.๐๘๑-๔๒๔๒๔๔๓ โทร.๐๘๙-๔๙๕๔๙๕๒  
คุณสาลี่  ใจตรง  คุณรัตนาภรณ์  ตันเจริญผล นายราเมศ  ลิ่มสกุล  นายอาวุฒิ  พิชเยนทรโยธิน
เหรัญญิกฯ และช่วยการแสดง ฝ่ายการแสดงและผู้ช่วยเหรัญญิกฯ เลขานุการสมาคมฯ   ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ
โทร.๐๘๑-๗๕๒๖๗๙๖ โทร.๐๘๔-๐๑๕๗๗๑๔ โทร.๐๘๑-๘๐๕๗๑๑๙ โทร.๐๘๑-๙๑๕๔๓๗๓
เจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ: คุณพัชรวลัย  จิรพัชรไพศาล  โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,โทร./โทรสาร ๐๒-๒๔๘๒๗๕๔   staff@aayoncc.org
Webmaster:  นพ.จรินทร์  ศรีระอัมพุช  โทร. 038- 540054 
Back              Next  
 

 

 

 

#.......  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ).... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔....... #

 Updated since 23/01/2560